ZNP Oddział Łódź Widzew
Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Łódź- Widzew

Skontaktuj się z nami

Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Oddział Łódź Widzew
ul. Stefana Kopcińskiego 54
90- 032 Łódź
mail: [email protected]
[email protected]
tel. 42 674 13 54
fax. 42 674 13 53

nr rachunku bankowego Oddziału ZNP Łódź Widzew
09 1240 3031 1111 0000 3426 7176

Aktualności

Podziękowania za udział w manifestacji posłuchaj obejrzyj

Podziękowania za udział w manifestacji posłuchaj obejrzyj

Manifestacja 18 04 fotorelacja

Manifestacja 18 04 fotorelacja

Strona Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP

Strona  Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP

ZNP Zarząd Główny strona www.

 ZNP Zarząd Główny strona www.

ZNP Łódź Widzew

 

„Prezent” na Dzień Edukacji Narodowej

 10 października w godzinach wieczornych połączone Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przyjęły nową ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, zawierającą nowelizację Karty Nauczyciela.

Głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości wszystkie poprawki zgłoszone przez Związek Nauczycielstwa Polskiego zostały odrzucone. Poprawki dotyczyły:

  • gwarancji finansowania wynagrodzeń nauczycieli poprzez dotację,
  • obowiązku prowadzenia szkół i przedszkoli przez JST,
  • wykreślenia z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych nowelizacji Karty Nauczyciela (po odrzuceniu tej poprawki ZNP wnosił o pozostawienie awansu zawodowego w dotychczasowej formule i niewiązania go z permanentną oceną pracy nauczyciela, której jednym z kryteriów – jak wynika z projektu rozporządzenia – jest postawa moralna nauczyciela, odstąpienia od likwidacji dodatków socjalnych, w tym dodatku mieszkaniowego i na zagospodarowanie, pozostawienie obowiązujących zasad przechodzenia na urlop dla poratowania zdrowia, wykreślenia zmiany zasad wypłaty wynagrodzeń).

Podczas posiedzenia połączonych Komisji w żadnej kwestii nie wypowiedział się przedstawiciel oświatowej „Solidarności”. Nie poparł żadnej poprawki proponowanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Przyjęta przez sejmowe komisji nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, w tym nowelizacja Karty Nauczyciela, jest swoistym prezentem na Dzień Edukacji Narodowej ze strony minister Anny Zalewskiej i większości parlamentarnej.

Transmisja z obrad Komisji (link)

Z okazji zbliżającego się Święta Pracowników Edukacji  pomimo wszelkich trudności  życzymy cierpliwości, wytrwałości , optymizmu i satysfakcji zawodowej. PO PROSTU – RÓBMY SWOJE  /oczywiście zgodnie z przepisami prawa /.
Prosimy o przesłanie życzeń wszystkim pracownikom  Waszej placówki – członkom Związku Nauczycielstwa Polskiego i sympatykom.
                                                                                                                              Za Sekretariat – Mariola Michalczyk

P.S. Naiwnością z naszej strony byłoby sądzić, że nie było nauczycieli głosujących na „dobrą zmianę”. No cóż ludzie się uczą na błędach. Choć lepiej byłoby na cudzych niż własnych. „Dobra zmiana coraz lepsza!”

Jacek Malinowski

Zapraszamy na nasz profil fb

https://www.facebook.com/ZNP-%C5%81%C3%B3d%C5%BA-Widzew-1164241280279230/

ŻĄDANIA ZNP. O CO WALCZYMY? 

 – o miejsca pracy! Żądamy niedokonywania wypowiedzeń stosunków pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych do 31 sierpnia 2022 r. Reforma edukacji może w ciągu następnych 5 lat spowodować ogromne zwolnienia w oświacie!

– o utrzymanie warunków pracy i płacy! Żądamy niedokonywania na niekorzyść zmian warunków pracy do 31 sierpnia 2022 r. W wyniku reformy edukacji każdy może stracić zatrudnienie na dotychczasowych zasadach!

– o podwyższenie statusu zawodowego! Domagamy się 10% podwyżki oraz wzrostu udziału płacy zasadniczej w ogólnym wynagrodzeniu. Od 2012 r. nie było podwyżek w oświacie!

Strajk odbędzie się 31 marca 2017 roku

We wtorek (7.03.2017) Zarząd Główny ZNP podsumował wyniki referendum strajkowego oraz podjął decyzję o terminie strajku pracowników oświaty.

20 grudnia 2016 r. ZG ZNP rozpoczął procedury zmierzające do wszczęcia sporu zbiorowego ze wszystkimi szkołami i placówkami objętymi działaniami ZNP. W styczniu i lutym oddziały ZNP występowały do pracodawców (dyrektora szkoły lub placówki oświatowej) z takimi samymi żądaniami w całym kraju uprzedzając, że ich niespełnienie spowoduje ogłoszenie strajku po 28 lutego.

Żądania ZNP. ZNP domaga się:

– podniesienia zasadniczego wynagrodzenia o 10 proc., ponieważ od 2012 r. nie było podwyżek w oświacie;

– deklaracji, że do 2022 r. w szkole nie będzie zwolnień oraz że do tego czasu nie zmienią się nauczycielom na niekorzyść warunki pracy, ponieważ reforma edukacji może w ciągu następnych 5 lat spowodować zwolnienia w oświacie i każdy może stracić zatrudnienie na dotychczasowych zasadach.

Żądania ZNP mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy. Działania ZNP podjęte w ramach sporu zbiorowego są legalne i właściwie realizują zapisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Referendum strajkowe

W referendum strajkowym pracownicy danej szkoły wypowiadali się, czy są za strajkiem, czy przeciw. Wyniki referendum strajkowego są bardzo różne i zależą od regionu. I tak np. w Sosnowcu 22 i 23 lutego br. odbyło się referendum strajkowe, w  którym udział wzięło 3167 pracowników (77,75%). Za strajkiem opowiedziało się 2564 pracowników oświaty, czyli 78,72%.

Dzisiaj jednak nie podajemy liczb i adresów konkretnych szkół, w których odbędzie się strajk z uwagi na działania kuratorów oświaty i oświatowej Solidarności, utrudniające akcję strajkową.

Strajki pracowników oświaty organizowane przez ZNP w ostatnim czasie: 29 maja 2007 r. oraz  27 maja 2008 roku.

Rozmowy płacowe w MEN

6 marca w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się kolejna tura rozmów ws. nowego sposobu finansowania oświaty i modelu finansowania wynagrodzeń nauczycieli. Resortowe propozycje ZNP ocenił bardzo krytycznie, ponieważ np. likwidacja tzw. średnich wynagrodzeń może oznaczać zmniejszenie wynagrodzeń nauczycieli!

W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych (bez „Solidarności”), resortów prowadzących szkoły i korporacji samorządowych.

Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawach finansowania oświaty zgłosił między innymi propozycję zabezpieczenia w subwencji oświatowej środków na wynagrodzenia nauczycieli realizujących ramowe plany nauczania, z wyłączeniem nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli świetlic i bibliotek. Propozycja ta spotkała się z jednoznaczną, krytyczną reakcją ZNP. Jak zaznaczył przedstawiciel Związku propozycja ta jest sprzeczna z zapowiedziami minister edukacji Anny Zalewskiej dotyczącymi uporządkowania spraw nauczycieli specjalistów.

W zakresie nowego modelu finansowania wynagrodzeń MEN zaproponowało:

* odejście od tzw. średnich wynagrodzeń,

* ustawowe określenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, a także puli środków na dodatek motywacyjny i funkcyjny oraz fundusz nagród – środki te byłyby w dyspozycji samorządu i dyrektorów szkół i placówek,

* pozostawienie na dotychczasowych zasadach dodatku stażowego, nagród jubileuszowych, nagrody rocznej tzw. „13” i godzin ponadwymiarowych,

* przyznawanie dodatku motywacyjnego z dołu, kwartalnie albo po upływie sześciu miesięcy, lub zastąpienie go innym dodatkiem, np. premią,

* wypłacanie wynagrodzeń dla nauczycieli z dołu, a nie z góry,

* zwiększenie puli środków na wynagrodzenia poprzez zmniejszenie lub likwidację środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy i dodatek na zagospodarowanie.

Resortowe propozycje ZNP ocenił bardzo krytycznie.

  1. Likwidacja tzw. średnich wynagrodzeń może oznaczać zmniejszenie wynagrodzeńnauczycieli, w przypadku gdy na poziomie samorządu nie zostaną wynegocjowane dodatki będące w gestii samorządu. ZNP przypomniał, że podstawowym postulatem Związku jest zwiększenie udziału płacy zasadniczej w wynagrodzeniu. Brak pojęcia średnich wynagrodzeń uniemożliwi spełnienie tego postulatu.
  2. ZNP odrzucił propozycję zwiększenia wynagrodzeń kosztem zmniejszenia lub likwidacji dodatków socjalnych (zfśs, dodatki wiejski, mieszkaniowy i na zagospodarowanie).
  3. ZNP odrzucił nowy model dodatku motywacyjnego. Krytycznie odniósł się do projektu wypłaty dodatku z dołu po kwartalnym lub półrocznym okresie.
  4. ZNP przyjął propozycję wypłacania wynagrodzeń z dołu pod warunkiem zabezpieczenia w danym roku dodatkowego wynagrodzenia w pełnej wysokości.

+¬yczenia A4-1-1-1

ndch

Drodzy Rodzice!

Przedstawiamy na naszej stronie internetowej umotywowane zagrożenia dla Waszych dzieci wynikające ze sposobu wdrażania „reformy szkolnictwa” firmowanej przez pisowską mniejszość.

„Reformy” przepchniętej tradycyjnym obyczajem pod osłoną nocy. Skrycie i bez dopuszczania głosów krytyki. 14 XII 2016.

W zależności od tego na jakim etapie nauki jest lub będzie wasze dziecko odnajdźcie właściwe dla siebie krótkie opracowanie i zapoznajcie się z nim. Podzielcie się wiedzą zawarta na naszej stronie z innymi rodzicami. Dzięki Wam inni mogą dotrzeć do ważnych dla nich informacji.

1 2 3 4 5 6 7

zapraszamy do tekstu  lektury bliżej wyjaśniającego konsekwencje proponowanych zmian (kliknij  w link w tytule)

Zmiany w edukacji – o czym powinni wiedzieć rodzice i uczniowie?

Czarny Protest w Łodzi i manifestacja

19 XI 2016 w Warszawie

Manifestacja 19.11.2016 (2 www)6a1302dbc8ca1d59481a66d639da9ad8

Rodzice chodźcie z nami!

15 i 19 listopada 2016

ndchW sobotę, 19 listopada br. Związek Nauczycielstwa Polskiego organizuje w Warszawie Ogólnopolską Manifestację Pracowników Oświaty z udziałem rodziców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, dyrektorów szkół i placówek, ekspertów i naukowców.

Manifestacja odbędzie się w godzinach 12.00-14.00 na placu Piłsudskiego w Warszawie.

Do udziału w manifestacji ZAPRASZAMY WSZYSTKICH, którzy zgadzają się z naszymi postulatami „NIE dla chaosu w szkole”!

 

Ogólnopolska akcja protestacyjna ZNP

Zarząd Główny ZNP podjął decyzję o rozpoczęciu z dniem 18 października 2016 r. ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w związku z planowaną reformą edukacji.

 

Widzewski oddział ZNP –  czeka na Ciebie!

 To, co dzieje się w oświacie i w Twoim miejscu pracy zależy również  od Twojego zaangażowania!

 Razem możemy spowodować poprawę warunków naszego życia i pracy

Związek Nauczycielstwa Polskiego to:

Dołącz do Nas – razem możemy więcej i skuteczniej!

  Co zyskasz?

Pomoc materialną i prawną,

Wsparcie przy awansie zawodowym,

Wiedzę i bezpieczeństwo,

Nowych przyjaciół,

Poczucie więzi zawodowej

Możliwość skutecznej pomocy innym,

Zniżki w ośrodkach wypoczynkowych ZNP

Co stracisz?

Poczucie osamotnienia i bezradności,

Bezsilność wobec prawa i administracji oświatowej

 

Działalność ZNP to przede wszystkim  (wg. Statutu ZNP):

 1) uczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych dotyczących statusu prawnego pracowników oświaty oraz       szkolnictwa wyższego i nauki,

2) opiniowanie aktów prawnych dotyczących oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki,

3) podejmowanie działań mających na celu poprawę warunków życia i pracy członków ZNP oraz udzielanie                im i członkom ich rodzin pomocy materialnej,

4) wyrażanie sprzeciwu wobec pracodawców naruszających interesy i prawa  pracownicze i związkowe,

5) organizowanie poradnictwa prawnego,

6) organizowanie szkoleń i kursów związkowych

7) rozwijanie działalności oświatowo-kulturalnej, turystyczno-krajoznawczej i portowej,

8) powadzenie szkół, placówek oświatowych i wychowawczych, domów nauczyciela,    placówek                         wypoczynkowo-leczniczych, sanatoriów, wydawnictwa pedagogicznego i tygodnika społeczno –                  oświatowego „Głos Nauczycielski”,

 9) prowadzenie działalności gospodarczej i udział w podmiotach prowadzących taką działalność, w fundacjach, stowarzyszeniach i innych organizacjach,

10) udział i organizowanie konferencji, zjazdów, seminariów naukowych oraz oświatowych o tematyce związkowej i oświatowej w kraju i za granicą.

co_nam_przyniesie_reforma_men

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Nowe przepisy – informacje.

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli Dokument pdf. Otwiera się w nowym oknie.  

[19-12-2019]

[29-11-2016]
Strona 1 z 212