ZNP Oddział Łódź Widzew
Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Łódź- Widzew

Skontaktuj się z nami

Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Oddział Łódź Widzew
ul. Stefana Kopcińskiego 54
90- 032 Łódź
mail: znpwidzew@o2.pl
lodz_widzew@znp.edu.pl
tel. 42 674 13 54
fax. 42 674 13 53

nr rachunku bankowego Oddziału ZNP Łódź Widzew
09 1240 3031 1111 0000 3426 7176

Aktualności

Podziękowania za udział w manifestacji posłuchaj obejrzyj

Podziękowania za udział w manifestacji posłuchaj obejrzyj

Manifestacja 18 04 fotorelacja

Manifestacja 18 04 fotorelacja

Strona Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP

Strona  Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP

ZNP Zarząd Główny strona www.

 ZNP Zarząd Główny strona www.

Aktualności

„Prezent” na Dzień Edukacji Narodowej

 10 października w godzinach wieczornych połączone Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przyjęły nową ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, zawierającą nowelizację Karty Nauczyciela.

Głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości wszystkie poprawki zgłoszone przez Związek Nauczycielstwa Polskiego zostały odrzucone. Poprawki dotyczyły:

  • gwarancji finansowania wynagrodzeń nauczycieli poprzez dotację,
  • obowiązku prowadzenia szkół i przedszkoli przez JST,
  • wykreślenia z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych nowelizacji Karty Nauczyciela (po odrzuceniu tej poprawki ZNP wnosił o pozostawienie awansu zawodowego w dotychczasowej formule i niewiązania go z permanentną oceną pracy nauczyciela, której jednym z kryteriów – jak wynika z projektu rozporządzenia – jest postawa moralna nauczyciela, odstąpienia od likwidacji dodatków socjalnych, w tym dodatku mieszkaniowego i na zagospodarowanie, pozostawienie obowiązujących zasad przechodzenia na urlop dla poratowania zdrowia, wykreślenia zmiany zasad wypłaty wynagrodzeń).

Podczas posiedzenia połączonych Komisji w żadnej kwestii nie wypowiedział się przedstawiciel oświatowej „Solidarności”. Nie poparł żadnej poprawki proponowanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Przyjęta przez sejmowe komisji nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, w tym nowelizacja Karty Nauczyciela, jest swoistym prezentem na Dzień Edukacji Narodowej ze strony minister Anny Zalewskiej i większości parlamentarnej.

Transmisja z obrad Komisji (link)

Z okazji zbliżającego się Święta Pracowników Edukacji  pomimo wszelkich trudności  życzymy cierpliwości, wytrwałości , optymizmu i satysfakcji zawodowej. PO PROSTU – RÓBMY SWOJE  /oczywiście zgodnie z przepisami prawa /.
Prosimy o przesłanie życzeń wszystkim pracownikom  Waszej placówki – członkom Związku Nauczycielstwa Polskiego i sympatykom.
                                                                                                                              Za Sekretariat – Mariola Michalczyk

P.S. Naiwnością z naszej strony byłoby sądzić, że nie było nauczycieli głosujących na „dobrą zmianę”. No cóż ludzie się uczą na błędach. Choć lepiej byłoby na cudzych niż własnych. „Dobra zmiana coraz lepsza!”

Jacek Malinowski

Zapraszamy na nasz profil fb

https://www.facebook.com/ZNP-%C5%81%C3%B3d%C5%BA-Widzew-1164241280279230/

Strajk odbędzie się 31 marca 2017 roku

We wtorek (7.03.2017) Zarząd Główny ZNP podsumował wyniki referendum strajkowego oraz podjął decyzję o terminie strajku pracowników oświaty.

20 grudnia 2016 r. ZG ZNP rozpoczął procedury zmierzające do wszczęcia sporu zbiorowego ze wszystkimi szkołami i placówkami objętymi działaniami ZNP. W styczniu i lutym oddziały ZNP występowały do pracodawców (dyrektora szkoły lub placówki oświatowej) z takimi samymi żądaniami w całym kraju uprzedzając, że ich niespełnienie spowoduje ogłoszenie strajku po 28 lutego.

Żądania ZNP. ZNP domaga się:

– podniesienia zasadniczego wynagrodzenia o 10 proc., ponieważ od 2012 r. nie było podwyżek w oświacie;

– deklaracji, że do 2022 r. w szkole nie będzie zwolnień oraz że do tego czasu nie zmienią się nauczycielom na niekorzyść warunki pracy, ponieważ reforma edukacji może w ciągu następnych 5 lat spowodować zwolnienia w oświacie i każdy może stracić zatrudnienie na dotychczasowych zasadach.

Żądania ZNP mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy. Działania ZNP podjęte w ramach sporu zbiorowego są legalne i właściwie realizują zapisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Referendum strajkowe

W referendum strajkowym pracownicy danej szkoły wypowiadali się, czy są za strajkiem, czy przeciw. Wyniki referendum strajkowego są bardzo różne i zależą od regionu. I tak np. w Sosnowcu 22 i 23 lutego br. odbyło się referendum strajkowe, w  którym udział wzięło 3167 pracowników (77,75%). Za strajkiem opowiedziało się 2564 pracowników oświaty, czyli 78,72%.

Dzisiaj jednak nie podajemy liczb i adresów konkretnych szkół, w których odbędzie się strajk z uwagi na działania kuratorów oświaty i oświatowej Solidarności, utrudniające akcję strajkową.

Strajki pracowników oświaty organizowane przez ZNP w ostatnim czasie: 29 maja 2007 r. oraz  27 maja 2008 roku.

ŻĄDANIA ZNP.

O CO WALCZYMY? 

 – o miejsca pracy! Żądamy niedokonywania wypowiedzeń stosunków pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych do 31 sierpnia 2022 r. Reforma edukacji może w ciągu następnych 5 lat spowodować ogromne zwolnienia w oświacie!

– o utrzymanie warunków pracy i płacy! Żądamy niedokonywania na niekorzyść zmian warunków pracy do 31 sierpnia 2022 r. W wyniku reformy edukacji każdy może stracić zatrudnienie na dotychczasowych zasadach!

– o podwyższenie statusu zawodowego! Domagamy się 10% podwyżki oraz wzrostu udziału płacy zasadniczej w ogólnym wynagrodzeniu. Od 2012 r. nie było podwyżek w oświacie!

Zaproszenie na spotkanie z wiceprzewodniczącą sejmowej Komisji Nauki, Edukacji i Młodzieży.

17101402_10206506493939678_105695999_o

Rozmowy płacowe w MEN

6 marca w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się kolejna tura rozmów ws. nowego sposobu finansowania oświaty i modelu finansowania wynagrodzeń nauczycieli. Resortowe propozycje ZNP ocenił bardzo krytycznie, ponieważ np. likwidacja tzw. średnich wynagrodzeń może oznaczać zmniejszenie wynagrodzeń nauczycieli!

W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych (bez „Solidarności”), resortów prowadzących szkoły i korporacji samorządowych.

Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawach finansowania oświaty zgłosił między innymi propozycję zabezpieczenia w subwencji oświatowej środków na wynagrodzenia nauczycieli realizujących ramowe plany nauczania, z wyłączeniem nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli świetlic i bibliotek. Propozycja ta spotkała się z jednoznaczną, krytyczną reakcją ZNP. Jak zaznaczył przedstawiciel Związku propozycja ta jest sprzeczna z zapowiedziami minister edukacji Anny Zalewskiej dotyczącymi uporządkowania spraw nauczycieli specjalistów.

W zakresie nowego modelu finansowania wynagrodzeń MEN zaproponowało:

* odejście od tzw. średnich wynagrodzeń,

* ustawowe określenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, a także puli środków na dodatek motywacyjny i funkcyjny oraz fundusz nagród – środki te byłyby w dyspozycji samorządu i dyrektorów szkół i placówek,

* pozostawienie na dotychczasowych zasadach dodatku stażowego, nagród jubileuszowych, nagrody rocznej tzw. „13” i godzin ponadwymiarowych,

* przyznawanie dodatku motywacyjnego z dołu, kwartalnie albo po upływie sześciu miesięcy, lub zastąpienie go innym dodatkiem, np. premią,

* wypłacanie wynagrodzeń dla nauczycieli z dołu, a nie z góry,

* zwiększenie puli środków na wynagrodzenia poprzez zmniejszenie lub likwidację środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy i dodatek na zagospodarowanie.

Resortowe propozycje ZNP ocenił bardzo krytycznie.

  1. Likwidacja tzw. średnich wynagrodzeń może oznaczać zmniejszenie wynagrodzeńnauczycieli, w przypadku gdy na poziomie samorządu nie zostaną wynegocjowane dodatki będące w gestii samorządu. ZNP przypomniał, że podstawowym postulatem Związku jest zwiększenie udziału płacy zasadniczej w wynagrodzeniu. Brak pojęcia średnich wynagrodzeń uniemożliwi spełnienie tego postulatu.
  2. ZNP odrzucił propozycję zwiększenia wynagrodzeń kosztem zmniejszenia lub likwidacji dodatków socjalnych (zfśs, dodatki wiejski, mieszkaniowy i na zagospodarowanie).
  3. ZNP odrzucił nowy model dodatku motywacyjnego. Krytycznie odniósł się do projektu wypłaty dodatku z dołu po kwartalnym lub półrocznym okresie.
  4. ZNP przyjął propozycję wypłacania wynagrodzeń z dołu pod warunkiem zabezpieczenia w danym roku dodatkowego wynagrodzenia w pełnej wysokości.

 

Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa: bezpośredni kontakt do przedstawiciela opiekującego się Oddziałem Łódź Widzew Wioletta Skowrońska-Kondera tel. 663 280 076,  mail wioletta.skowronska-kondera@nau.pl

Info o sobotnim wyjeździe na manifestację

w Warszawie 18 04 2015

Oddział ZNP Łódź – Widzew

Zbiórka godz. 7:45 na pl. Zwycięstwa o godz. 8:00 odjazd – 18 .04. 2015r.

Ok. godz. 15:oo obiad w stołówce Politechniki Warszawskiej.

Ok. godz. 18  –  18:45 powrót.

Prosi się o zorganizowanie transparentów, plakatów, zabranie „głośnych” przedmiotów np.: gwizdki, trąbki, kołatki itp.

Oddział zabezpieczy flagi związkowe, szaliki ZNP, kasaki z logo ZNP.

 Info o wyjeździe na sobotnia manifestację 18 04 2015

18 kwietnia, Warszawa

Zbiórka uczestników manifestacji przy COS Torwar od godz. 10.00.

Start manifestacji o godz. 11.00 z ronda im. Stanisława Sedlaczka (Rozbrat, Łazienkowska, Myśliwiecka).

Następnie w godz. ok. 11:00 – 14.00 przemarsz uczestników trasą:

Łazienkowska – Myśliwiecka – Górnośląska – Wiejska – Matejki – Al. Ujazdowskie – al. Szucha  MEN – Bagatela – Al. Ujazdowskie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Pracownicy oświaty będą pikietować przed gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Natomiast przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów spotkają się na wspólnej manifestacji z innymi branżami zrzeszonymi w OPZZ.

Manifestacja ZNP

18 kwietnia 2015 r.

w Warszawie

 

Żądamy:

v   Podwyżek płac

Nauczyciele zarabiają za mało: stale rośnie różnica pomiędzy średnią płacą pedagoga (3 600 zł) a średnią krajową (4 379 zł). Wzrost wynagrodzeń nauczycieli jest zamrożony od trzech lat!

Zwiększenie subwencji oświatowej (o 15 mld zł od 2004 r.) nie sprawiło, że nauczyciele mają więcej pieniędzy      w portfelach, jak twierdzi minister edukacji. Sumarycznie wartość pieniądza od 2004 r. spadła o około jedną trzecią! Wzrost subwencji jedynie zasypywał dziurę, która powstała w wyniku spadku siły nabywczej pieniądza.

Domagamy się finansowego uznania dla pracy nauczycieli i 10-procentowych podwyżek od stycznia 2016 roku!

v   Zwiększenia nakładów na edukację

Od kilku lat nakłady na edukację maleją! Mamy do czynienia z utrzymaniem wieloletniego spadku udziału wydatków na oświatę w relacji do PKB: w roku 2015 udział ten wynosi tylko 2,52%. To kolejny rok spadku. Nakłady na oświatę nie odzwierciedlają rzeczywistych, niezbędnych potrzeb w zakresie edukacji i wychowania!

Domagamy się finansowania wszystkich zadań edukacyjnych! Edukacja powinna być priorytetem państwa!

v   Poszanowania zawodu nauczyciela

Minister edukacji z premedytacją dyskredytuje pracę nauczycieli. Przedstawia nieprawdziwe informacje o prawach określonych w Karcie Nauczyciela, przeciwstawia nauczycieli opinii publicznej, konfrontuje pedagogów z rodzicami. Twierdzi, że pragmatyka nauczycielska jest jak „grzyb na ścianie”. Domagamy się  poszanowania naszych praw    i naszego dorobku zawodowego!

v   Zahamowania likwidacji szkół i przedszkoli

Od 2007 r. zamknięto ponad dwa tysiące szkół, najczęściej ze względów oszczędnościowych. Odbywa się to przy biernej postawie resortu edukacji, a nawet przy wsparciu szefowej MEN. Część samorządów wszystkie prowadzone przez siebie placówki oświatowe przekazało do prowadzenia fundacjom, stowarzyszeniom lub spółkom. Od kilku lat mamy do czynienia z ograniczaniem sieci publicznych placówek na rzecz podmiotów prywatnych, tj. stowarzyszeń, fundacji i związków wyznaniowych. Domagamy się takich mechanizmów prawnych, które uniemożliwią demontaż publicznej oświaty i powstrzymają zatrudnianie pracowników oświaty na gorszych warunkach!

v   Zaprzestania łamania prawa przez samorządy

Lista gmin, które likwidują i przekazują szkoły i przedszkola niezgodnie z prawem ciągle się wydłuża. Brak zdecydowanych działań ze strony ministerstwa edukacji zachęca kolejne gminy do wyzbywania się publicznych placówek.

Oczekujemy zmian nie tylko w prawie oświatowym, ale także w ustawach samorządowych, które zablokują możliwość przekazania placówki „samemu sobie”, czyli sytuacji, gdy szkoła samorządowa jest przekazywana stowarzyszeniu, którym kieruje wójt, radny czy pracownik samorządu.

Domagamy się wzmocnienia roli nadzoru pedagogicznego i stworzenia skutecznych instrumentów prawnych, które powstrzymają bezprawie!

v   Rzeczywistego dialogu!

Minister edukacji lekceważy środowisko oświatowe. Pozoruje dialog i uzależnia jego prowadzenie od likwidacji Karty Nauczyciela. Chce, byśmy sami, we własnych kieszeniach, szukali pieniędzy na podwyżki. Nie akceptujemy sytuacji, w której blokuje się prowadzenie dialogu i szantażuje się nas Kartą!

Od stycznia domagamy się rozmów na temat wzrostu wynagrodzeń i prywatyzacji edukacji! Minister edukacji jednostronnie zerwała te rozmowy 9 marca.

 

„Ratujmy szkołę z gromkim krzykiem,

                                          przed dziennikarzem – politykiem!”

 

 

 

Uchwała Nr  1 /2015
Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego
z dnia 17 marca 2015 r.
w sprawie podjęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej

Działając na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i 11 oraz art. 43 ust. 2 Statutu ZNP, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia:

§ 1
Wobec braku woli prowadzenia dialogu społecznego przez Minister Edukacji Narodowej i zerwania rozmów w sprawie podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2016 r.— rozpocząć od 18 marca 2015 r. ogólnopolską akcję protestacyjną ZNP.

§ 2
W ramach akcji protestacyjnej zorganizować 18 kwietnia 2015 r. w Warszawie ogólnopolską manifestację nauczycieli i pracowników edukacji.

§ 3
Upoważnić Prezydium ZG ZNP do podejmowania decyzji o innych formach akcji protestacyjnej ZNP.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Główny ZNP
PREZES ZNP
/-/ Sławomir Broniarz

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Nowe przepisy – informacje.

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli Dokument pdf. Otwiera się w nowym oknie.  

[19-12-2019]

[29-11-2016]
Strona 1 z 212